Wolf Association Sweden
WAS

WAS överklagar kammarrätten Sundsvall beslut ang. vargjakt

WAS rundSid 1.

Datum 2015-12-30

 

Wolf Association Sweden överklagar härmed Kammarrätten i Sundsvalls beslut med mål nummer: 2949-15 samt 2950-15 att undanröja inhibitionen av 2016 års licensjakt på varg.

De aktuella förvaltningsrätterna var eniga i sina beslut att inhibiera jakten tills frågan om licensjakt på varg under nuvarande omständigheter strider mot både svensk och EU rätt har utretts.
Wolf Association Sweden menar att det föreligger synnerligen starka skäl för att denna licensjakt inte får genomföras och att förhindra att jakten stoppas innan frågan är slutgiltigt prövad vore katastrofalt för den svenska vargstammen som ännu inte har kunnat uppnå gynnsam bevarandestatus.
Naturvårdsverket skriver i sitt beslut om att genomföra jakten följande:
– ”Huvudsyftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de delar av
landet där den är som störst för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning.
En minskad förekomst av varg i de mest koncentrerade områdena bidrar till att konflikten
mellan människa och varg minskar samtidigt som toleransen för varg ökar.
Det finns vetenskapligt stöd för att den skandinaviska vargpopulationens utveckling
är direkt beroende av människans tolerans för vargen snarare än habitat och födotillgång.
En tydlig, förutsägbar och legitim förvaltning, där licensjakt är en av åtgärderna, stärker snarare förutsättningarna för att långsiktigt bibehålla en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.
Vidare syftar beslutet till att uppfylla målsättningen i Naturvårdsverkets nationella och länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för varg, om att minska förekomsten av varg i de områden där populationen är som tätast.” slut citat.
Wolf Association Sweden (WAS) vet att jakt inte ökar acceptansen för varg utan det bidrar snarare till att öka hatet och motviljan.
Vi vet också att tamdjurshållningen tvärt emot vad som påstås snarare har ökat än minskat i de områden där varg förekommer.
WAS anser dessutom att vargen även borde kunna accepteras i landets nordligare delar vilka i hög grad måste anses vara vargens naturliga utbredningsområde och som är nödvändigt för att arten ska kunna uppnå GYBS.
Vi anser också att jakten bara är ett sätt att tillmötesgå en intressegrupps önskningar och inte på minsta sätt har med att förvalta vargstammen att göra.
Förvaltning är att vårda och bevara att se till att kapitalet förräntas och växer och då en för den nordiska vargstammen ytterst viktig individ har olagligen skjutits och dödats i Norge har också förutsättningarna för att den nordiska vargstammen ska få in nya friska gener ännu en gång ytterligt försvårats då det är väldigt sällsynt att nytt genmaterial kan ta sig in i det nordiska vargbältet.
Vi kan bara se att denna jakt har till syfte att hålla vargstammen på en så låg nivå som möjligt i stället för att verka för en godtagbar bevarandestatus.
En godtagbar bevarandestatus för den nordiska vargpopulationen är c:a 1500-3000 vargar om man ser till den genetiska vetenskapen i ämnet och dagens mål med c:a 300 vargar är bara ett politiskt uppställt mål i avsikt att gå ett särintresse till mötes.

Sid 2.

WAS anser att det inte på långt när är en för stor vargpopulation utan vad vi i WAS kan förstå torde det i stället förhålla sig så att räcker inte klövviltet till när klövviltstammarna ändå är onaturligt stora (till enorma kostnader för samhället i övrigt) är det jägarnas antal som har fått växa okontrollerat och inte vargens.
Samtidigt säger Naturvårdsverket att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Då det har framkommit att inventeringen av vår svenska vargstam genomförs på bristfälliga grunder där det inte tas någon hänsyn till redan döda vargar och även så kallade gränsgångare mellan Sverige och Norge och då det dessutom inte tas någon hänsyn till mörkertalet över olagligt skjutna vargar finner vi att antalet vargar som ligger till grund för 2016 års licensjakt är för högt och att antalet vargar inte kommer upp till den gräns som är satt som lägsta nivå för en genetiskt gynnsam bevarandestatus av vargen som art här i landet.
Till dags dato är det 70 kända vargar (mörkertalet är okänt men torde vara betydande) bara i Sverige som har dött och som ändå ingår i beräkningsunderlaget 83 stycken totalt norska vargar inräknade
Enligt naturvårdsverkets egna beräkningar är det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 364 och 598 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar med ett konfidensintervall mellan 328 och 539.
Det skulle med naturvårdsverkets egna siffror betyda att vi har 346 vargar här i landet och om man då tillåter licensjakt på ytterligare 46 vargar hamnar siffran på 300 vargar jämnt och tar vi då också hänsyn till att det finns ett stort mörkertal av olagligt avlivade vargar står det klart att vi inte har en svensk vargstam som uppnår GYBS.
Som stöd för detta vårt påstående att mörkertalet är stort hänvisar vi till rikspolisstyrelsens delbetänkande angående jakt och viltförvaltning från 2014-02-03 med diarenummer:
A 282.202/2013 där det bland annat anges att citat – ”Grova jaktbrott riktade mot dom stora rovdjuren är av en sådan omfattning att det påverkar förvaltningen av dessa” slut citat.
Detta betyder i klartext att det sker en omfattande tjuvjakt som på grund av sin omfattning allvarligt hotar våra svenska rovdjur och att då låta samma intressegrupp få bedriva licensjakt är jämförbart med det gamla ordspråket om att sätta bocken som trädgårdsmästare.
Det finns inget underlag i Art- och habitatdirektivet som styrker licensjakt på varg.
EU-lagen är den lag som naturvårdsverket som myndighet har att följa enligt grundlagen.
Varg får inte jagas och dödas i Sverige och naturvårdsverket har som myndighet skyldighet att se till att detta inte sker.
WAS anser att myndigheten inte har skött sitt uppdrag som tilldelats av svenska folket, där över 70 % är djur- och naturvänner och som sådana inte accepterar att myndigheter bryter mot gällande lag.
I stället anser vi att Svenska länsstyrelser med naturvårdsverkets goda minne har brutit mot gällande lagar för att tillfredsställa en liten intressegrupp med jakt som hobby.
Vargen är i Europa en starkt skyddad art där den är prioriterad och rödlistad varför den inte får jagas och dödas vare sig i Sverige eller någon annan stans i västeuropa.
Datum som ovan
Wolf Association Sweden
Orgnr: 802454-4846
gm/Per Dunberg. Ordförande

PDF fil för nedladdning
admin-ajax.phpOverklagan Kammarratten Sundsvall_20151230

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove