Wolf Association Sverige
WAS

WAS överklagar kammarrätten Sundsvall beslut ang. vargjakt

WAS rundSid 1.

Dato 2015-12-30

 

Wolf Association Sweden överklagar härmed Kammarrätten i Sundsvalls beslut med mål nummer: 2949-15 og 2950-15 att undanröja inhibitionen av 2016 års licensjakt på varg.

De aktuella förvaltningsrätterna var eniga i sina beslut att inhibiera jakten tills frågan om licensjakt på varg under nuvarande omständigheter strider mot både svensk och EU rätt har utretts.
Wolf Association Sweden menar att det föreligger synnerligen starka skäl för att denna licensjakt inte får genomföras och att förhindra att jakten stoppas innan frågan är slutgiltigt prövad vore katastrofalt för den svenska vargstammen som ännu inte har kunnat uppnå gynnsam bevarandestatus.
Naturvårdsverket skriver i sitt beslut om att genomföra jakten följande:
– “Huvudsyftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de delar av
landet där den är som störst för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning.
En minskad förekomst av varg i de mest koncentrerade områdena bidrar till att konflikten
mellan människa och varg minskar samtidigt som toleransen för varg ökar.
Det finns vetenskapligt stöd för att den skandinaviska vargpopulationens utveckling
är direkt beroende av människans tolerans för vargen snarare än habitat och födotillgång.
En tydlig, förutsägbar och legitim förvaltning, där licensjakt är en av åtgärderna, stärker snarare förutsättningarna för att långsiktigt bibehålla en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.
Vidare syftar beslutet till att uppfylla målsättningen i Naturvårdsverkets nationella och länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för varg, om att minska förekomsten av varg i de områden där populationen är som tätast.” ende citat.
Wolf Association Sverige (WAS) vet att jakt inte ökar acceptansen för varg utan det bidrar snarare till att öka hatet och motviljan.
Vi vet också att tamdjurshållningen tvärt emot vad som påstås snarare har ökat än minskat i de områden där varg förekommer.
WAS anser dessutom att vargen även borde kunna accepteras i landets nordligare delar vilka i hög grad måste anses vara vargens naturliga utbredningsområde och som är nödvändigt för att arten ska kunna uppnå GYBS.
Vi anser också att jakten bara är ett sätt att tillmötesgå en intressegrupps önskningar och inte på minsta sätt har med att förvalta vargstammen att göra.
Förvaltning är att vårda och bevara att se till att kapitalet förräntas och växer och då en för den nordiska vargstammen ytterst viktig individ har olagligen skjutits och dödats i Norge har också förutsättningarna för att den nordiska vargstammen ska få in nya friska gener ännu en gång ytterligt försvårats då det är väldigt sällsynt att nytt genmaterial kan ta sig in i det nordiska vargbältet.
Vi kan bara se att denna jakt har till syfte att hålla vargstammen på en så låg nivå som möjligt i stället för att verka för en godtagbar bevarandestatus.
En godtagbar bevarandestatus för den nordiska vargpopulationen är c:en 1500-3000 vargar om man ser till den genetiska vetenskapen i ämnet och dagens mål med c:en 300 vargar är bara ett politiskt uppställt mål i avsikt att gå ett särintresse till mötes.

Sid 2.

WAS anser att det inte på långt när är en för stor vargpopulation utan vad vi i WAS kan förstå torde det i stället förhålla sig så att räcker inte klövviltet till när klövviltstammarna ändå är onaturligt stora (till enorma kostnader för samhället i övrigt) är det jägarnas antal som har fått växa okontrollerat och inte vargens.
Samtidigt säger Naturvårdsverket att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Da det har vist sig, at opgørelsen af ​​vores svenske ulvebestand er implementeret på svage grunde, hvor det ikke tager hensyn til allerede døde ulve, og endda såkaldte grænse mellem Sverige og Norge, og i øvrigt ikke tager højde for urapporteret tilfælde af ulovligt skudt ulve, finder vi, at antallet af ulve, der er grundlaget for 2016 års licens jagt er for høj, og at antallet af ulve ikke kommer op til den grænse, der er indstillet som det laveste niveau af en genetisk gunstig bevaringsstatus for ulven som en art her i landet.
Til dato er det 70 kendte ulve (mørke tal er ukendt, men forventes at være betydelige) kun i Sverige, som er døde, og som ikke desto mindre indgår i beregningsgrundlaget 83 stykker samlede norske ulve tælles
Ifølge EPA egne beregninger, det samlede antal ulve i Skandinavien vinter 2014/15 cirka 460 ulve, herunder ulve, der døde i den samme periode. Usikkerheden (konfidensintervallet) mellem 364 og 598 Wolves. I Sverige er antallet af ulve, uden hensyn til ulve, der døde under opgørelsen periode, til ca. 415 Wolves med et konfidensinterval mellem 328 og 539.
Det ville være det EPA egne tal viser, at vi har 346 ulve i dette land og hvis du derefter give licens jagt på en anden 46 Ulve porte regne på 300 Wolves jævnt og vil vi tage højde for, at der er et stort antal uregistrerede tilfælde af ulovligt dræbte ulve, er det klart, at vi ikke har en svensk ulvebestand, der opnår GYBS.
For at understøtte dette, vores påstand, at det reelle tal er stort, henviser vi til Rigspolitiet bestyrelsens delårsrapport vedrørende jagt og vildtforvaltning fra 2014-02-03 med diende udlejning:
EN 282.202/2013 som bl.a. anførte, at citater – “Alvorlige jagt overgreb mod de store rovdyr er af et sådant omfang, at det påvirker forvaltningen af ​​disse” ende citat.
Det betyder helt klart, at der er udbredt krybskytteri, at på grund af sit omfang alvorligt truer vores svenske rovdyr og så lade den samme interesse i at udøve licenseret jagt er sammenlignelig med det gamle ordsprog om ræven til at vogte.
Der er ikke grundlag i Art- og habitatdirektivet bevise licenseret jagt på ulve.
EU-lov er den lov, som Miljøstyrelsen og myndighederne skal følge i henhold til forfatningen.
Ulv kan jages og dræbt i Sverige og den svenske miljøstyrelse har myndighed skal sikre, at dette ikke sker.
BWI mener, at myndigheden ikke har udført sin mission tildelt af det svenske folk, hvor over 70 % er dyr- og naturelskere, og som sådan ikke kan acceptere, at myndighederne overtræder gældende lovgivning.
I stedet mener vi, at de svenske amtslige bestyrelser med Miljøstyrelsens god hukommelse har overtrådt eksisterende love for at tilfredsstille en lille interesse i jagt som en hobby.
Vargen är i Europa en starkt skyddad art där den är prioriterad och rödlistad varför den inte får jagas och dödas vare sig i Sverige eller någon annan stans i västeuropa.
Dato som ovenfor
Wolf Association Sverige
Company Ingen: 802454-4846
gm/Per Dunberg. Formand

PDF fil för nedladdning
admin-ajax.php> Overklagan Kammarratten Sundsvall_20151230

Oversættelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger Oversættelse
ved Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Dræb ulvene 2016

Sverige; 42 stykker

Opdateret 2016-12-30

jagt licens. 2 jan-15 feb. 13 stykker
Jagten i Dalarna afsluttet 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mand
6/1. 2 Hanner
3/1. 2 Hanner + 1 kun
2/1. 1 Mand

Gävleborg
jagt afblæst. 6 ulve skudt
9/1. 1 mandlige ulv +1 kun
8/1. 2 mat + 1 mandlige ulv
5/9. 1 mandlige ulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Jagt licens 2016 19 st)

Dræb ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Opdateret 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulve dræbt i år)

Udsætternedslag Jämtland & gt;
& Gt; 3 ulve skudt, 15/2
& Gt; 1 ulv skudt, 24/2
Licenseret jagt 2015
45 Wolves !!
10 ulve skudt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulve skudt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulve skudt i Örebro, 1/2
4 ulve skudt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulve skudt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 dræbe ulve under jagten t.o.m 1/2 -15

3 st. jagt mistænkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødt)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Compilation dræbe ulve som du kan finde under menuen "WOLF"

Hvor mange ulve vi har brug for ? Linda Laikre

Wolf Manifestation i Stockholm 7/3 2015

VAR demonstration Sthlm Miljödep.

Alt originalt indhold på disse sider er fingeraftryk og certificeret af Digiprove