Wolf Verband Schweden
WAS

WAS överklagar kammarrätten Sundsvall beslut ang. vargjakt

WAS rundSid 1.

Datum 2015-12-30

 

Wolf Association Sweden överklagar härmed Kammarrätten i Sundsvalls beslut med mål nummer: 2949-15 und 2950-15 att undanröja inhibitionen av 2016 års licensjakt på varg.

De aktuella förvaltningsrätterna var eniga i sina beslut att inhibiera jakten tills frågan om licensjakt på varg under nuvarande omständigheter strider mot både svensk och EU rätt har utretts.
Wolf Association Sweden menar att det föreligger synnerligen starka skäl för att denna licensjakt inte får genomföras och att förhindra att jakten stoppas innan frågan är slutgiltigt prövad vore katastrofalt för den svenska vargstammen som ännu inte har kunnat uppnå gynnsam bevarandestatus.
Naturvårdsverket skriver i sitt beslut om att genomföra jakten följande:
– “Huvudsyftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de delar av
landet där den är som störst för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning.
En minskad förekomst av varg i de mest koncentrerade områdena bidrar till att konflikten
mellan människa och varg minskar samtidigt som toleransen för varg ökar.
Det finns vetenskapligt stöd för att den skandinaviska vargpopulationens utveckling
är direkt beroende av människans tolerans för vargen snarare än habitat och födotillgång.
En tydlig, förutsägbar och legitim förvaltning, där licensjakt är en av åtgärderna, stärker snarare förutsättningarna för att långsiktigt bibehålla en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.
Vidare syftar beslutet till att uppfylla målsättningen i Naturvårdsverkets nationella och länsstyrelsens regionala förvaltningsplan för varg, om att minska förekomsten av varg i de områden där populationen är som tätast.” Zitat Ende.
Wolf Verband Schweden (WAS) vet att jakt inte ökar acceptansen för varg utan det bidrar snarare till att öka hatet och motviljan.
Vi vet också att tamdjurshållningen tvärt emot vad som påstås snarare har ökat än minskat i de områden där varg förekommer.
WAS anser dessutom att vargen även borde kunna accepteras i landets nordligare delar vilka i hög grad måste anses vara vargens naturliga utbredningsområde och som är nödvändigt för att arten ska kunna uppnå GYBS.
Vi anser också att jakten bara är ett sätt att tillmötesgå en intressegrupps önskningar och inte på minsta sätt har med att förvalta vargstammen att göra.
Förvaltning är att vårda och bevara att se till att kapitalet förräntas och växer och då en för den nordiska vargstammen ytterst viktig individ har olagligen skjutits och dödats i Norge har också förutsättningarna för att den nordiska vargstammen ska få in nya friska gener ännu en gång ytterligt försvårats då det är väldigt sällsynt att nytt genmaterial kan ta sig in i det nordiska vargbältet.
Vi kan bara se att denna jakt har till syfte att hålla vargstammen på en så låg nivå som möjligt i stället för att verka för en godtagbar bevarandestatus.
En godtagbar bevarandestatus för den nordiska vargpopulationen är c:ein 1500-3000 vargar om man ser till den genetiska vetenskapen i ämnet och dagens mål med c:ein 300 vargar är bara ett politiskt uppställt mål i avsikt att gå ett särintresse till mötes.

Sid 2.

WAS anser att det inte på långt när är en för stor vargpopulation utan vad vi i WAS kan förstå torde det i stället förhålla sig så att räcker inte klövviltet till när klövviltstammarna ändå är onaturligt stora (till enorma kostnader för samhället i övrigt) är det jägarnas antal som har fått växa okontrollerat och inte vargens.
Samtidigt säger Naturvårdsverket att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Wie hat sich herausgestellt, dass der Bestand an unseren schwedischen Wolfspopulation wird auf schwachen Gründen implementiert, wo es berücksichtigt nicht schon tot Wölfe zu nehmen, und sogar so genannte Grenze zwischen Schweden und Norwegen, und darüber hinaus berücksichtigt nicht die Dunkelziffer von illegal geschossen Wölfe zu nehmen, finden wir, dass die Zahl der Wölfe, die die Grundlage für die ist 2016 Jahres-Lizenz Jagd zu hoch ist und dass die Anzahl der Wölfe kommen nicht bis an die Grenze, die als der untersten Ebene eines genetisch günstigen Erhaltungszustand des Wolfs als Spezies in diesem Land eingestellt ist.
Bis heute ist es 70 bekannt Wölfe (Dunkelziffer ist unbekannt, aber wahrscheinlich erheblich sein) nur in Schweden, die in der Berechnungsgrundlage gestorben sind und die dennoch enthalten 83 Stücke Gesamt Norwegian Wölfe gezählt
Laut EPA-eigene Berechnungen, die Gesamtzahl der Wölfe in Skandinavien Winter 2014/15 über 460 Wölfe, darunter Wölfe, die im gleichen Zeitraum starben. Die Unsicherheit (konfidensintervallet) zwischen 364 und 598 Wölfe. In Schweden ist die Zahl der Wölfe, ohne Rücksicht auf die Wölfe, die während des Bestandszeitraums starben, bis etwa 415 Wölfe mit einem Konfidenzintervall zwischen 328 und 539.
Es wäre der EPA eigenen Zahlen zeigen, dass wir 346 Wölfe in diesem Land, und wenn Sie dann erlauben lizenzierte Jagd auf eine weitere 46 Wolves-Ports heraus auf 300 Wolves gleichmäßig und berücksichtigen wir, dass es eine große Dunkelziffer von illegal getötet Wölfe nehmen, ist es klar, dass wir nicht über eine schwedische Wolfspopulation, die GYBS erreicht.
Um dies zu unterstützen, unseren Anspruch, dass die tatsächliche Zahl groß ist, verweisen wir auf den Zwischenbericht der National Police Board über die Jagd und Wildtiermanagement aus 2014-02-03 mit Spanferkel Verleih:
EIN 282.202/2013 die unter anderem festgestellt, dass Zitate – “Serious Jagd Straftaten gegen die großen Raubtiere sind von so einer Skala, die es betrifft die Verwaltung dieser” Zitat Ende.
Dies bedeutet eindeutig, dass es eine verbreitete Wilderei, die wegen ihres Umfangs ernsthaft bedroht unsere schwedischen Raubtiere und lassen Sie dann das gleiche Interesse an lizenzierte Jagd tragen ist vergleichbar mit dem alten Sprichwort über den Fuchs zu bewachen.
Es gibt keine Grundlage in Art- und der Habitat-Richtlinie erweist lizenzierte Jagd auf Wölfe.
EU-Recht ist das Recht, das die Umweltschutzbehörde und die Behörden müssen im Rahmen der Verfassung folgen.
Wolf gejagt und getötet werden in Schweden und der schwedischen Umweltschutzbehörde hat die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht Behörde.
BWI der Ansicht, dass die zuständige Behörde hat seine Mission durch den schwedischen Volkes zugeordnet durchgeführt, wo mehr 70 % sind Tiere- und Naturliebhaber, und als solche nicht akzeptieren können, dass die Behörden gegen geltendes Recht verstoßen.
Stattdessen glauben wir, dass die schwedischen Provinzialregierungen mit EPA gutes Gedächtnis hat bestehende Gesetze, um ein kleines Interesse an der Jagd als Hobby zu befriedigen verletzt.
Vargen är i Europa en starkt skyddad art där den är prioriterad och rödlistad varför den inte får jagas och dödas vare sig i Sverige eller någon annan stans i västeuropa.
Datum som ovan
Wolf Verband Schweden
Orgnr: 802454-4846
gm/Per Dunberg. Vorsitzender

PDF fil för nedladdning
admin-ajax.php> Overklagan Kammarratten Sundsvall_20151230

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove