Wolf Association Sweden
WAS

Statistik

Populationsutveckling
Trender i en population illustreras med fördel över perioder om åtminstone tre år. Även om antalet dokumenterade föryngringar av varg i Sverige är färre än föregående år så är tillväxten i vargpopulationen fortsatt positiv för de senaste tre åren.

Antalet dokumenterade vargkullar födda 2011 är 25 jämfört med 28 för 2010, vilket är 12 % färre.

Antal familjegrupper under vintern är 30 för vintern 11/12 jämfört med 28 vintern 10/11 vilket är 7 % fler.

Antal dokumenterade revirmarkerande par är 25 vintern 11/12 jämfört med 23 vintern 10/11 vilket är 9 % fler.

Antal dokumenterade familjegrupper och par under vintern är 55 för vintern 11/12 jämfört med 51 vintern 10/11 vilket är 8 % fler. (Tabell 2, Figur 4)

Invandring av varg från Finland/Ryssland
Inga nya vargar från den finsk-ryska populationen har upptäckts under inventeringssäsongen.

Den varg av finskryskt ursprung som varit etablerad i Galven-reviret i Gävleborgs län och fått 3 valpkullar (2008, 2009, 2010) har under säsongen 2011/2012 påvisats via DNA i ett nytt revir (nr 61, fig 6) norr om Galven-reviret med en ny partner. Vargen är stationär i det nya området. Den vargtik med finskryskt ursprung som upptäcktes förra inventeringssäsongen har varit stationär i ett revirmarkerande par i Idre men var i slutet av inventeringsperioden 11/12 åter på vandring. Vargen registrerades i mars månad i Västernorrlands län via DNA-analyser av spillning.

Figur 6 visar kända finskryska vargar i Sverige samt kända stationära avkommor från den finskryska vargen i Sverige samt en finskrysk varg i Norge (Kynna reviret). (Figur 5 & 6)

Varg i renskötselområdet – Stationär förekomst:
Två revir innehållande var sitt revirmarkerande par, samt ett revir innehållande en grupp om tre vargar (inklusive ett revirmarkerande par) har dokumenterats. I ett av paren ingick en tik invandrad från den finsk-ryska populationen.

Vandringsvargar:
Utöver de sju individer som ingick i den stationära förekomsten har ytterligare 9 individer identifierats via kvalitetssäkrade observationer av DNA, GPS positioner eller via skyddsjakt. Fem av dessa identifierades under ordinarie inventeringsperiod för varg, fyra under övrig tid av reproduktionscykeln 2011. Sammanlagt har 16 säkert identifierade individer berört renskötselområdet. Därutöver finns indikationer på fler individer men på grund av vandringsvargars kapacitet att vandra långt på kort tid har det inte varit möjligt att särskilja dessa individer från varandra utan hjälp av DNA prov.

Med reservation för att gränser för renskötselområdet inte är helt fastställda kan siffrorna ovan förändras beroende av gränsdragning. (Figur 5)

Döda vargar
Under vinterperioden 2011/12 (oktober-mars) har 20 döda vargar registrerats hos SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Av de 20 döda vargarna blev 12 föremål för skyddsjakt, 3 sköts med stöd av §28, och 5 dödades i trafiken. Därutöver har 2 avskurna GPS halsband återfunnits från sändarförsedda djur, samt finns ytterligare en misstänkt illegal jakt på en sändarförsedd varg.

Utbredning
Vargen finns i Mellansverige, med tätast koncentration i Värmland, Dalarna, Örebro och Gävleborgs län.

Riksdagens nationella mål
Ett etappmål på 20 föryngringar per år, eller cirka 200 individer. Målet för stammens utbredning är att den på naturlig väg sprider sig över landet, men att föryngringar i renskötselområdet begränsas till områden utanför de så kallade året-runt-markerna.

Hotkategori
Akut hotad.

Historik
Vargen återkoloniserade vårt land samtidigt med vildrenen efter den senaste istiden för drygt 10 000 år sedan. Vargstammens storlek har under årens lopp varierat med tillgången på bytesdjur, framför allt klövvilt. De senaste århundradena har variationerna främst orsakats av människan.

Spåret är från en av de två vargar som i början på 1980-talet etablerade sig i nordvästra värmland. Paret fick sin första valpkull 1983 och lade därigenom grunden för dagens skandivaviska vargstam

Skottpengar på varg infördes 1647 och sätten att avliva varg på var många. Under mitten av 1800-talet minskade stammen betydligt. Ett ökat jakttryck i kombination med dålig födotillgång var förmodligen de viktigaste orsakerna till detta. Under den största delen av århundradet fanns dock varg i nästan hela Sverige (Öland och Gotland undantagna). Därefter trängdes vargstammen undan till fjällnära områden i de nordligaste länen.

1965 fanns förmodligen färre än tio vargar i Sverige. Detta ledde till att vargen fridlystes 1966. Under 1970-talet rapporterades sporadiska vargförekomster i Värmland, Dalarna, Härjedalen och angränsande områden i Norge. Dessa följdes emellertid aldrig upp ordentligt. Under 1980-talet skedde minst sex föryngringar i Sverige, men det totala antalet vargar ökade inte nämnvärt då många föll offer för trafik och illegal jakt. Först ett par år in på 1990-talet började tillväxten ta fart på allvar med flera etablerade par och några föryngringar.

Källa: Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation SLU

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove