Wolf Verband Schweden
WAS

ACT

> Jaktlag (1987:259)
> Jaktförordning (1987:905)
>Vapenlag (1996:67)
>Jaktkort Naturvårdsverket
> Regler om skyddsjakt
> Fångstredskap & fällor
> Jaktlagen och koppeltvång AGRIA

Inledande bestämmelser i Jaktlagen

1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed. Lagen gäller också i de fall som anges särskilt 1. inom Sveriges ekonomiska zon, 2. beträffande jakt från svenskt fartyg på det fria havet utanför den ekonomiska zonen, 3. beträffande jakt från svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den ekonomiska zonen. Utöver bestämmelserna i denna lag gäller föreskrifter i andra författningar i fråga om skyddet och vården av viltet. Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 erhalten. 28 ein29 b §§ Umweltgesetzbuch. Lag (2001:443).

Ändrad gm SFS 1994:1820, ikraft 1995-01-01, överg.best.
Ändrad 2001-06-15 gm SFS 2001:443, ikraft 2001-07-01

2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

2002 ref. 37 Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn avsett för strutsar.

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess ägg och bon. Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820)

Här visas jakttider för jaktåret 2013 / 2014. Däggdjur

Bäver Norra Sverige: 1 okt – 15 maj Södra Sverige: 1 okt – 10 Mai
Dovhjort Hornbärande: 1 sept – 30 – sept Alla djur: 1 okt – 20 okt Alla djur: 16 nov – 28 feb (Hind och kalv i Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland och Skåne län 21 okt – 15 nov)
Grävling Hela Sverige: 1 aug – 15 feb
Hare Norra Sverige: 1 sept – 28(29) feb Sydligaste Sverige: 1 sept – 15 feb Öland: 1 sept – 31 jan Gotland: 1 sept – 15 feb
Iller Hela Sverige: 1 sept – 28(29) feb
Kronhjorthela landet utom i Skåne Län Inom kronhjortsskötselområde 16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt. Utanför kronhjortsskötselområde.
Endast årskalv är tillåten. Den 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.
Kronhjort i Skåne län Inom kronhjortsområde.
Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober till 31 Januar.
Utanför kronhjortsområde. Andra måndagen i oktober till 31 Januar.
Mink Endast skyddsjakt. Hela Sverige: 1 Juli – 30 Juni
Mård Norra Sverige: 1 sept – 31 mars Södra Sverige: 1 nov – 28(29) feb Gotland: Fredad årent runt
Rådjur: Alla Norra Sverige: 1 okt – 31 dec Södra Sverige: 1 okt – 31 jan
Rådjur: Hornbärande, Kid Hornbärande Södra Sverige: 16 aug – 30 sept Hornbärande Norra Sverige: 16 aug – 30 sept Kid Södra Sverige: 1 sept – 30 sept
Rödräv Sydligaste Sverige: 1 aug – 28(29) feb Södra Sverige: 1 aug – 15 mars Mellersta Sverige: 1 aug – 31 mars Norra Sverige: 1 aug – 15 april
Wildschwein: Vuxna djur 16 april – 15 feb Sugga som åtföljs av kultingar är fredade årent runt.
Wildschwein: Årsunge Hela Sverige: 1 Juli – 30 Juni
Elch Jaktstart Norra Sverige: Första måndagen i sept Södra Sverige: Andra måndagen i okt Jaktslut: Se berörda länstyrelser


Dygnets jaktider I Jaktförordningen står:

9 § För jakt med skjutvapen efter älg, tragen, Wolf, See, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
3. Wolf, See, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.
Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kommentar : Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.

Jakttid eller jaktsäsong är den tid/säsong under ett år då jakt på en viss djurart är tillåten.Tiden bestäms av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning. Jakt utanför denna tid/säsong kan räknas som jaktbrott. I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Quelle; Jakttider

Jaktförordningens § 28

28 § Om något av rovdjuren björn, Wolf, wolverine oder Luchs angegriffen Haustieren oder, wenn es Grund zu der einen solchen Angriff befürchten, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret, 1. wenn die Raubtier-Angriffe und Schäden die tamdjuret oder wenn es offensichtlich ist, dass ein solcher Angriff unmittelbar bevorsteht, 2. wenn es Grund zu der einen Angriff auf die Tötung tamdjuret und Angst ist in der Nähe des Raubtier gemacht hat Haustieren angegriffen und verletzt oder getötet, oder 3. wenn das Raubtier ist in der für die Pflege der tamdjuret bezeichnet eingezäunten Bereich und es gibt Grund zu der einen Angriff fürchten, wo. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet. Åtgärder enligt andra stycket 3 können, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

Ändrad gm SFS 1990:20, ikraft 1990-03-01
Ändrad gm SFS 1994:108, ikraft 1994-07-01, överg.best.
Ändrad 1998-08-04 gm SFS 1998:1000, ikraft 1998-09-01, överg.best.
Ändrad 2001-06-15 gm SFS 2001:451, ikraft 2001-07-01
Ändrad 2006-01-31 gm SFS 2006:14, ikraft 2006-03-01
Ändrad 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01
NJA 2004 s. 786 En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för
RH 2009:48 En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på hans hund. Åtalet

28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 b § Åtgärder enligt 28 und 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena und 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 d § Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till närmaste polismyndighet, om det finns misstanke om brott. Förordning (2013:149).

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Für jeden gefallenen Wolf von Louise du Toit

Lied für gefallene Wölfe , Schweden 2016 von Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove