Association loup en Suède
WAS

LOI

> Jaktlag (1987:259)
> Jaktförordning (1987:905)
>Vapenlag (1996:67)
>Jaktkort Naturvårdsverket
> Regler om skyddsjakt
> Fångstredskap & fällor
> Jaktlagen och koppeltvång AGRIA

Inledande bestämmelser i Jaktlagen

1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed. Lagen gäller också i de fall som anges särskilt 1. inom Sveriges ekonomiska zon, 2. beträffande jakt från svenskt fartyg på det fria havet utanför den ekonomiska zonen, 3. beträffande jakt från svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den ekonomiska zonen. Utöver bestämmelserna i denna lag gäller föreskrifter i andra författningar i fråga om skyddet och vården av viltet. Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 get. 28 une29 b §§ miljöbalken. Lag (2001:443).

Ändrad gm SFS 1994:1820, ikraft 1995-01-01, överg.best.
Ändrad 2001-06-15 gm SFS 2001:443, ikraft 2001-07-01

2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

2002 ref. 37 Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn avsett för strutsar.

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess ägg och bon. Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820)

Här visas jakttider för jaktåret 2013 / 2014. Däggdjur

Bäver Norra Sverige: 1 okt – 15 maj Södra Sverige: 1 okt – 10 Mai
Dovhjort Hornbärande: 1 sept – 30 – sept Alla djur: 1 okt – 20 okt Alla djur: 16 nov – 28 feb (Hind och kalv i Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland och Skåne län 21 okt – 15 nov)
Grävling Hela Sverige: 1 aug – 15 feb
Hare Norra Sverige: 1 sept – 28(29) feb Sydligaste Sverige: 1 sept – 15 feb Öland: 1 sept – 31 jan Gotland: 1 sept – 15 feb
Iller Hela Sverige: 1 sept – 28(29) feb
Kronhjorthela landet utom i Skåne Län Inom kronhjortsskötselområde 16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt. Utanför kronhjortsskötselområde.
Endast årskalv är tillåten. La 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), la 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.
Kronhjort i Skåne län Inom kronhjortsområde.
Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober till 31 Janvier.
Utanför kronhjortsområde. Andra måndagen i oktober till 31 Janvier.
Mink Endast skyddsjakt. Hela Sverige: 1 Juillet – 30 Juin
Mård Norra Sverige: 1 sept – 31 mars Södra Sverige: 1 nov – 28(29) feb Gotland: Fredad årent runt
Rådjur: Alla Norra Sverige: 1 okt – 31 dec Södra Sverige: 1 okt – 31 jan
Rådjur: Hornbärande, Kid Hornbärande Södra Sverige: 16 aug – 30 sept Hornbärande Norra Sverige: 16 aug – 30 sept Kid Södra Sverige: 1 sept – 30 sept
Rödräv Sydligaste Sverige: 1 aug – 28(29) feb Södra Sverige: 1 aug – 15 mars Mellersta Sverige: 1 aug – 31 mars Norra Sverige: 1 aug – 15 avril
Verrat: Vuxna djur 16 avril – 15 feb Sugga som åtföljs av kultingar är fredade årent runt.
Verrat: Årsunge Hela Sverige: 1 Juillet – 30 Juin
Älg Jaktstart Norra Sverige: Första måndagen i sept Södra Sverige: Andra måndagen i okt Jaktslut: Se berörda länstyrelser


Dygnets jaktider I Jaktförordningen står:

9 § För jakt med skjutvapen efter älg, porter, Loup, Lac, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
3. Loup, Lac, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång.
Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kommentar : Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.

Jakttid eller jaktsäsong är den tid/säsong under ett år då jakt på en viss djurart är tillåten.Tiden bestäms av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning. Jakt utanför denna tid/säsong kan räknas som jaktbrott. I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

source; Jakttider

Jaktförordningens § 28

28 § Om något av rovdjuren björn, Loup, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret, 1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående, 2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller 3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet. Åtgärder enligt andra stycket 3 peut, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

Ändrad gm SFS 1990:20, ikraft 1990-03-01
Ändrad gm SFS 1994:108, ikraft 1994-07-01, överg.best.
Ändrad 1998-08-04 gm SFS 1998:1000, ikraft 1998-09-01, överg.best.
Ändrad 2001-06-15 gm SFS 2001:451, ikraft 2001-07-01
Ändrad 2006-01-31 gm SFS 2006:14, ikraft 2006-03-01
Ändrad 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01
NJA 2004 s. 786 En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för
RH 2009:48 En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på hans hund. Åtalet

28 a § Åtgärder enligt 28 § andra–fjärde styckena får även vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 b § Åtgärder enligt 28 et 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalparker. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 c § Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av 28 § andra–fjärde styckena et 28 a § försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen. Förordning (2009:310).

Införd 2009-04-28 gm SFS 2009:310, ikraft 2009-05-01

28 d § Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till närmaste polismyndighet, om det finns misstanke om brott. Förordning (2013:149).

Traduction

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress

Catégories

Archives

Tuez les loups 2016

Suède; 42 pièces

Mise à jour 2016-12-30

chasse de licence. 2 jan-15 février. 13 pièces
La chasse en Dalécarlie a terminé la 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mâle
6/1. 2 Les mâles
3/1. 2 Les mâles + 1 seulement
2/1. 1 Mâle

Gävleborg
la chasse a annulé. 6 loups tir
9/1. 1 loup mâle +1 seulement
8/1. 2 tapis + 1 loup mâle
5/9. 1 loup mâle

Norvège; 6 er
Finlande; 78 er (Permis de chasse 2016 19 er)

Tuez les loups 2014-15

2015
Suède; 71er
Norvège; 13er
Finlande; 48 er
Mise à jour 2015-12-31
( 142 Loups scandinaves tués cette année)

L'abattage JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 loups tir, 15/2
& Gt; 1 loup tir, 24/2
La chasse licence 2015
45 Wolves !!
10 loups abattus dans le Värmland, zone 1. 28/1
14 loups abattus dans le Värmland, zone 2. 28/1
12 +1 loups abattus à Orebro, 1/2
4 loups abattus en Dalécarlie, zone 1. 28/1
4+1 loups abattus dans la région de Dalarna 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 tuer des loups pendant la t.o.m de chasse 1/2 -15

3 er. chasse délit présumé. 5, 7 Janvier 2015

Tatalt 2014. 48 Pièces

2013 & Gt; 33 er. + 14 er. Norvégien
2012 & Gt; 56 er. (+ 5 naître)
2011 & Gt; 40 er.
2010 & Gt; 60 er.

Voir la page; Compilation tuer les loups que vous pouvez trouver sous le menu "WOLF"

Combien de loups, nous devons ? Linda Laikre

Pour chaque loup tombé par Louise du Toit

Song for Wolves déchus , Suède 2016 par Rik Bakker

Loup Manifestation à Stockholm 7/3 2015

Tout le contenu original sur ces pages sont empreintes digitales et certifiée par Digiprove