Wolf Association Sweden
WAS

Stadgar

STADGAR
FÖR
ORGANISATIONEN Wolf Association Sweden
Bildad den 27 Juli 2010

§ 1
ÄNDAMÅL
Organisationen är en djurskyddsförening, som har till ändamål att bevara och skydda varg, lo, björn, järv, kungsörn och säl.

Upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring dessa djurs existens.
Övervaka att djurskyddslagarna efterlevs.

§ 2
FIRMATECKNING

Organisationens firma tecknas av styrelsen, var och en för sig.
Styrelsen kan inom sig utse en eller flera ledamöter som firmatecknare.
I fråga om löpande inkomster och utgifter beslutar styrelsen genom fullmakt, vem som äger rätt att teckna föreningens konto.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3
MEDLEMSKAP
Den som vill arbeta enligt WAS ändamålsparagraf är välkommen som medlem i WAS

§ 4
STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse som består av minst
ordinarie ledamöter och minst 1 suppleant.

Styrelsen väljs på två år, dock så, att 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant turvis avgår årligen.
Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.
Avgår ledamot mellan årsmötena har styrelsen rätt att välja in ersättare för ledamoten.
Nya medlemmar kan inte väljas som styrelseledamöter förrän de varit med i WAS arbetsgrupp i minst ett år.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst fyra ledamöter därom gjort framställning och styrelsen ärbeslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.

§ 5
VALBEREDNING
Årsmötet väljer en valberedning för ett år, som består av 2 ledamöter och 1 suppleant.

§ 6
FÖRENINGSMÖTEN
Föreningen avhåller årsmöte varje år före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer dag och plats för mötet och kungör detsamma fjorton (14) dagar före genom kallelse.

1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av två personer, jämte ordföranden skall justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare.
Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisions berättelse för det senaste förflutna året.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren, om denne ej ingår i styrelsen.
Val av ledamöter och suppleanter, som enligt tur skall avgå. (varv vis)
Val av revisor och en suppleant för denne
Övriga ärenden, som i kallelsen till årsmötet anmälts.

§ 7
RÖSTRÄTT
Vid föreningens möten skall röstning ske öppet, om ej annorlunda påyrkas.
Vid voteringar med lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.

§ 8
RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

§ 9
AVGIFTER
Årsmötet beslutar storleken på årsavgiften till Wolf Association Sweden för nästpåföljande år.
Det fastställda årsavgiften för det gångna verksamhetsåret skall vara avdelningens konto tillhanda senast den första (1) mars före årsmötet och beräknas efter organisationens medlemsantal den 31 December föregående år.
Medlemmar som betalt för första gången för innevarande år har också rätt att vara med på årsmötet.

§ 10
REVISORER
Till att granska föreningens räkenskaper utses en revisor och en suppleant.

§ 11
MOTIONER
Motion, som önskas framlagd vid årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den första februari.

§ 12
UTESLUTNING
Uteslutning kan ske då enskild medlem samt styrelsemedlem genom olämpligtuppträdande har skadat Wolf Association Swedens anseende och verksamhet.
Uppsåtligen brutit mot Wolf Association Swedens stadgar eller vägrat respektera skrifter som har stöd i stadgarna, styrelsebeslut eller organisationens årsmötesbeslut.

§ 13
STADGEÄNDRING
Ändring eller tillägg i dessa stadgar kan göras, om två på varandra följande möten, av vilka ett är ordinarie årsmöte.

§ 14
UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas, om två på varandra ordinarie årsmöten beslutar härom.
Föreningens tillgångar skall vid upplösning överlämnas i första hand till Sv. Rovdjurs-föreningen Om denna organisation inte finns, till de föreningar som vid tidpunkten arbetar för vargens existens.

§ 15
IDEELLT ARBETE
Allt arbete inom föreningen ska vara oavlönat. Styrelsen äger dock rätt att om så finns skäligt
utbetala ersättning för nödvändigt arbete för verksamhetens bedrivande så som manifestationer, bildande av räddningscenter samt resor i anslutning till arbete med djur i ändamålsparagrafen.

§ 16
FÖRENINGSNAMNET
Endast Wolf Association Sweden äger rätt att i sin verksamhet bära och använda namnet
Wolf Association Sweden samt använda dess organisations/föreningsmärke. (som ovan beskriven).
Copyright & PRV tillhör WAS.
Dessa stadgar är antagna och fastställda vid föreningens möte den 27 juli 2010.

Stadgarna ändrade och godtagna på årsmöte den 30 mars 2015.
Styrelsen, gm/Kim Aronsson.
Organisations nummer
802454-4846

Bildad 2010-09-14 med en Interrimstyrelse.

112849948Stadgar för utskrift > WAS Stadgeandring Arsmote 20150331

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove